User login

Onormalt beteende

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1993.

Onormalt beteende är helt enkelt beteende som inte är normalt för djurarten, tex ett normalt beteende som uppträder mycket oftare eller betydligt mer sällan än normalt, det kan tom helt saknas.

Även beteenden som uppträder med större eller mindre styrka än normalt (tex överdriven aggression) räknas som onormalt beteende.

Hos fångna djur kan man se beteenden som inte alls förekommer hos vilda djur av samma art. En del av dessa beteendeformer är anpassningar till miljön, tex dricka vatten ur vattenflaska.

Det finns dock andra nya beteendeformer som måste betecknas som abnorma, tex stereotypier, som består av inlärda och mycket stereotypa beteendemönster utan någon funktion. Karaktäristiskt för stereotypier är att de ofta upprepar sig i oändlighet. (Ex på stereotypier: djur som vandrar fram och tillbaka i buren, på ett likartat sätt, som vargar i inhägnader som tom trampar upp stigar… hästar som står och väver eller snappar luft, djur som skakar/biter i gallret till buren.)

I vissa fall uppkommer nytt beteende genom att djuren reagerar ”fel” – tex suggor som biter ihjäl och äter upp sina kultingar.

Registrering av onormalt beteende kan bla användas för bedömningar av hur djuren reagerar på och anpassar sig till de olika ingrepp som tillvaron i fångenskap medför.

Djurens beteende påverkas av människans åtgärder, tex kastrering, för lite ljus/dagsljus, fastbundna, omgruppering av individer i olika inhägnader/burar mm.

Stress är en fysiologisk reaktion som djuret behöver för att kunna kämpa eller fly i en akut situation. Fysiologiskt sker en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet och ett utsöndrande av adrenalin och noradrenalin från binjuremärgen. Detta resulterar bla i hög hjärtslagsfrekvens och att mer blod dirigeras till rörelsemuskulaturen. Samtidigt ökar ämnesomsättningen. Alltsammans gör att djuret kan reagera snabbt och effektivt i farliga situationer.

Långvarig stress kan djuren inte anpassa sig till, utan de får en mängd fysiologiska reaktioner, bla nedsatt immunförsvar. Många däggdjur får magsår av stress och kan dö – ofta till synes utan anledning. Onormala beteenden är karaktäristiska för djur som är utsatta för långvarig stress.

Skrivet av Eva Johansson, augusti 1993.

Del 1 av 7 artiklar om beteende.

  1. Onormalt beteende. Publicerad HM 5-6 1993.
  2. Stereotypt beteende hos möss. Publicerad HM 1 1994.
  3. Vanliga stereotypa beteenden hos möss. Publicerad HM 2 1994.
  4. Stressande påverkan. Publicerad HM 4 1994.
  5. Mus-dressyr. Publicerad HM 5/6 1994.
  6. Aktivering för möss. Publicerad HM 1 1995.
  7. Mushjul. Publicerad HM 2 1995.